Štrpce

strpce Nakon što je ukinuta 31.12.1965.godine, Skupština opštine Štrpce ponovo je formirana 10.08.1988.godine, zahvata prostor od 247,36 km na severoistočnom području Šar planine i gornjem delu sliva reke Lepenac, koji se još naziva i Sirinićka župa. Granice opštine se većim delom poklapaju sa prirodnim granicama Sirinićke župe koja je uokvirena planinskim masivom Šar planine i njenih ogranaka, planinama Ošljak, Kodža Balkan, Žar i Jezerske planine. Opština predstavlja planinsko područje sa specifičnom razuđenom celinom i rasponom nadmorske visine koja se kreće od 900 metara nadmorske visine u dolini Lepenca, do 2 500 metara nadmorske visine na najvišem vrhu Ljuboten. Dominantni planinski masivi opredeljuju prostornu izolovanost području prema severu i jugu, dok je Brodskom klisurom obezbeđena otvorenost prema području Kosova, a preko Prevalca i prema Prizrenskoj kotlini. U neposrednom okuženju se nalazi opštine Uroševac, Kačanik, Suva Reka i Prizren a jednim delom se opština graniči sa susednom Republikom Makedonijom. Teritorija opštine i njen centar Štrpce imaju relativno povoljan položaj u odnosu na gradske, upravne i privredne centre Kosova, kao i severne i severozapadne Makedonije. Udaljenost ovog opštinskog centra od Uroševca iznosi 30 km, Prištine 61 km, Prizrena 34 km, a od gradova u Makedoniji udaljenost od Skoplja 61km, a od Tetova 70km. Prema tome, opština Štrpce u znatnoj meri zauzima centralni položaj u odnosu na navedene gradove, što je od inzvanredne važnosti za njen dalji privredni razvitak.Treba takode istaći da se u zoni od 100 km udaljenosti os Štrpca nalazi i veći broj industrijskih i rudarskih centara kao što su Trepca, Kosovsko rudarsko-energetski basen, Skopski, Uroševacki, Prizrenski i Pećki industriski basen. Za saobraćajnu povezanost Štrpca i cele Sirinićke župe najveći značaj ima put Prevalac - Prizren - Štrpce - Uroševac gde se može odvijati autobuski saobraćaj i ostali transport kao i trgovina. Dobra saobraćajna povezanost je potencirana i činjenicom da je poslednjih godina došlo do izgradnje savremenih asvaltnih puteva unutar teritorije opštine čime je ostvarena veza sa opštinskim centrom i najvećim brojem naselja. Karakteristike reljefa i mogućnost korišćenja poljoprivrednog zemljišta uslovi su za fizionomiju mreže naselja koja su pretežno župskog, zbijenog tipa. U ukupnoj mreži od 16 naselja dominira sedište opštine kao administartivni privredni centar sa delimičnom funkcjjom gravitacinog centra u odnosu na okruženje. Nešto veći stepen urbanizovanosti osim sedišta opštine ima i relativno novo naselje Brezovica na kome su locirani turistički kapaciteti, dok ostala naselja karakteriše slaba međnsobna funkcionalna integrisanost i odsustvo urbanizacije. Raznovrsnost i atraktivnost raspoloživih prirodnih potencijala predstavljaju solidnu osnovu za ukupan brži razvoj Opštine Štrpce. Najvredniji prirodni potencijal Opštine predstavljaju ambijentalne vrednosti, klimalske karakteristike i očuvanost životne sredine. Planinski ambijent sa reljefom tzv. alpske planine, dužina zadržavanja snežnog pokrivača u višim delovima i do 280 dana, velika insolacija i drugi uslovi predstavljaju prednost za razvoj planinskog turizma. Indiferenciranost terena omogućava organizovalje skijaških staza za različite korisnike, od početnika i rekreativaca do alpskih i nordijskih skijaša. Niži predeli Sirinićke župe pripadaju drugoj klimatskoj zoni sa blagim župskim karakteristikama, što uz bogastvo vegetacije i specifične prirodne retkosti (jezera, pećine i slično) omogućavaju razvoj turizma i u letnjem periodu. Da bi se turizam mogao normalno razvijati neophodan je razvoj poljoprivrede i stočarstva u uvome kraju za što takođe ima prirodnih uslova. Poljoprivredno zemljište zauzima 55% površine opštine (13 651 ha). U njegovoj strukturi dominiraju pašnjaci sa 38,8% i livade sa 25 ukupne poljoprivredne površine. Obradive površine nižih bonitetnih klasa su zastupljene sa 18%, a površine pod voćnjacima su zanemarljive. Pod šumama je 42% teritorije opštine (11 372 ha).U pogledu kvaliteta i stepena očuvanostl, prestavlja izuzetno vredan prirodni potencijal. Od šumskih vrsta najzastupniji su bukva, breza, cer, beli jasen i jablan, dok se na većim visinama javlja četinarski kat gde dominiraju crni i beli bor, jela, smrča, a javljaju se i endemske vrste munika, molika i tisa. Čitavo područje opštine pokriveno je gustom rečnom mrežom a oko 250 izvora velike izdašnosti ukazuje na prisustvo obilja podzernnih voda. Najveća reka je Lepenac koja nastaje kod sela Sevce od Tisove i Čerenačke reke. Veliki je broj planinskih jezera od kojih se izdvaju Livadičko (Štrbačko) i Jažinačko. Demografski podaci U opštini trenutno živi oko 13.600 stanovnika, među kojima je 9.100 Srba, 4.500 Albanaca i 30 Roma (izvor: OSCE misija na Kosovu) sa malom prosečnom gustinom naseljenosti (oko 60 stanovnika na km) što je karakteristično za brdsko-planinska područja. Osnovna demografska obeležja su blagi rast ukupnog broja sanovnika i mešoviti nacionaini sastav. Teritorijalni raspored stanovništva izrazito je neuravnotežen. U opštini živi oko 900 interno raseljenih lica (srpske nacionalnosti), od kojih oko 400 živi u kolektivnim centrima a ostali žive u privatnim kućama. Opština Štrpce (Sirinićka župa) sa 16 naselja spada u red manjih opština na pođručju Kosova, prostire se na 248 km2 što je inače 2,3% površine Kosova. To je brdsko planinsko područje gde su od pivrednih grana naj razvijeniji turizam i stočarstvo. Od ukupno 16 naselja u Opštini, 8 je naseljeno Srbima ( Štrpce, Brezovica, Vrbeštica, Jažince, Berevce, Gotovuša, Sevce i Sušiće ), 4 Abancima ( Brod, Firaja, Ižance i Koštanjevo ) a 4 naselja imaju mešoviti nacionalni sastav ( Viča, Drajkovce, Gornja i Donja Bitinja).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *